Voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online winkel gelden de volgende voorwaarden. Onze online winkel richt zich uitsluitend tot consumenten.

Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in overwegende mate kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een samenwerkingsverband met rechtsbevoegdheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


2. Contractsluitende partijen, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met AZERM GmbH.

Door het plaatsen van de producten in de online winkel, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en voor het verzenden van uw bindende bestelling te allen tijde uw invoer corrigeren door gebruik te maken van de daarvoor bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden uitgelegd. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in de winkelwagen accepteert door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.


3. Contracttaal, opslag contracttekst

Beschikbare taal/talen voor het afsluiten van het contract: Duits, Engels

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de contracttekst in onze klantenlogin bekijken


4. Leveringsvoorwaarden

Bovenop de vermelde productprijzen kunnen nog verzendkosten komen. Voor meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten verwijzen wij u naar de aanbiedingen en FAQ

.

Wij leveren uitsluitend per postorder. Een zelf afhalen van de goederen is helaas niet mogelijk.


5. betaling

In onze winkel staan over het algemeen de volgende betaalmethoden tot

uw beschikking:

Kredietkaart
Bij het indienen van de bestelling verstrekt u uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

Klarna PayNow creditcard
Wanneer u de bestelling plaatst, geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder, onmiddellijk na verzending van de goederen, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
In het bestelproces wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het indienen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

PayPal Plus
In het kader van de betaalservice PayPal Plus bieden wij verschillende betaalmethoden als PayPal-services aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de onlineprovider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsopdracht aan PayPal geven.

Als u de betaalmethode PayPal hebt gekozen, moet u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren en u met uw toegangsgegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch door PayPal uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens de bestelling

proces.

Sofort door klarna
Na het verzenden van de bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, dient u de browser "Safari" te gebruiken, bij de dienstverlener Apple geregistreerd te zijn, de Apple Pay functie geactiveerd te hebben, u met uw toegangsgegevens te legitimeren en de betalingsinstructie te bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Stripe & Shopify voor creditcards

Door het indienen van de bestelling, geeft u uw credit card gegevens. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder, onmiddellijk na verzending van de goederen, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

Twint in Zwitserland

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder Wallee en Twint. Om het factuurbedrag via Twint te kunnen betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst registreren, je met je toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij Twint om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door Twint uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.


6. Garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
Voor gebruikte goederen geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na verloop van één jaar na aflevering van de goederen, zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden gereclameerd.
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten
- in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrog
- in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen


- is veroorzaakt,


waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten)
- in het kader van een garantietoezegging, indien overeengekomen of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Informatie over eventuele van toepassing zijnde aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u in elk geval bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.Klantenservice: Mail


7. Aansprakelijkheid

Voor aanspraken op grond van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten veroorzaakte schade zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
- bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
- bij garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
- indien het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, (kardinale verplichtingen) door gewone nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten,
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en waarvan het ontstaan typisch verwacht moest worden.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.


8. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.

T&C gemaakt met rechtstexter.de.